Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 1. 7. 2016

Spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., zo sídlom Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000, IČ 60488743, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp.zn. C 27347 (ďalej iba „Ferrero" alebo „my") je vlastníkom obsahu na webových stránkach a menších weboch (tzv. microsites), na ktoré sa pristupuje prostredníctvom hore uvedených webových stránok (ďalej jednotlivo ako „Stránka" a  spoločne „Stránky"), a je aj prevádzkovateľom týchto stránok a webov. Dovoľujeme si upozorniť, že Ferrero nenesie zodpovednosť za akékoľvek iné webové stránky prevádzkované ostatnými spoločnosťami zo Skupiny Ferrero.

1. Súhlas s Podmienkami užívania. Váš prístup ku Stránkam a ich používanie sa riadi nasledujúcimi podmienkami užívania (ďalej iba „Podmienky užívania"). Vstupom na Stránky alebo ich používaním sa zaväzujete dodržiavať tieto Podmienky užívania, ako aj všetky platné zákony. Pokiaľ s týmito Podmienkami užívania nesúhlasíte, a to bez akýchkoľvek obmedzení či výhrad, nie ste oprávnení danú Stránku používať. Ferrero je oprávnené tieto Podmienky užívania kedykoľvek a podľa svojho výlučného uváženia zmeniť prostredníctvom aktualizácie tohoto dokumentu. Tieto prípadné zmeny sú pre Vás záväzné a mali by ste preto túto stránku pravidelne navštevovať a zoznámiť sa s aktuálne platným znením Podmienok užívania, ktoré je pre Vás záväzné. Každá konkrétna Stránka môže tiež rozširovať Podmienky užívania alebo ich upravovať.

2. Zamýšľaný účel používania Stránky. Táto Stránka a jej Obsah (definície viď nižšie) sú určené iba k osobnému, nekomerčnému použitiu. Nie ste oprávnení používať Stránku a jej Obsah v súvislosti s akoukoľvek komerčnou aktivitou.

Na niektorý Obsah či funkcie (vlastnosti) sa môžu vzťahovať iné vekové obmedzenia v závislosti na tom, čo je pre určité vekové skupiny vhodné alebo zákonom dovolené. v prípade uplatnenia ďalších vekových obmedzení Vás o tom budeme informovať, pričom súhlasíte s tým, že splňujete konkrétne požiadavky vrátane požiadavku na vek a že budete tieto požiadavky dodržiavať a že sa na Vás bude vzťahovať overenie veku. Vstupom na túto Stránku alebo používaním akejkoľvek z jej funkcií vyhlasujete , že ste dosiahli zákonom stanoveného veku pre akceptáciu týchto Podmienok užívania alebo, pokiaľ ste tohto veku nedosiahli, že ste ku tomu získali súhlas rodiča či zákonného zástupcu.

3. Obsah a duševné vlastníctvo; Podmienené používanie Obsahu. Vlastníkom obsahu a všetkých ďalších materiálov na Stránkach, ako sú napríklad autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva k výtvarným a grafickým prvkom, fotografiám, textom, videám a zvukovým klipom, ochranným známkam a logám nachádzajúcim sa na Stránkach (spoločne ďalej iba „Obsah"), je Ferrero alebo s ňou prepojené osoby a tento je chránený autorskými zákonmi a zmluvami. Ste oprávnení vstupovať na určitú Stránku a používať túto Stránku a jej Obsah výhradne na osobné, nekomerčné a zábavné účely. Nie ste oprávnení kopírovať, reprodukovať, opätovne používať, prenášať, adaptovať, upravovať, publikovať, rámovať, odosielať, nahrávať, zverejňovať, šíriť, meniť či vysielať akýkoľvek Obsah, ani z neho vytvárať žiadne odvodené diela, a to akýmkoľvek spôsobom, rátajúc v to akékoľvek verejné či komerčné účely, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Ferrera či vlastníka takýchto materiálov. Všetky práva , ktoré neboli udelené na základe týchto Podmienok používania, si výslovne vyhradzuje spoločnosť Ferrero.

Všetky ochranné známky, obchodné mená a logá a všetky súvisiace názvy výrobkov, ochranné známky k dizajnu a slogany uvádzané na Stránkach sú alebo ochrannými známkami či servisnými známkami (registrovanými či neregistrovanými) Ferrero, s ňou prepojených osôb alebo poskytovateľov licencie, ak nie je tu či na Stránke uvedené inak. Ferrero a s ňou prepojené spoločnosti a poskytovatelia licencie si výslovne vyhradzujú všetky práva duševného vlastníctva k celému Obsahu nachádzajúcemu sa na Stránkach. v súvislosti s akýmkoľvek Obsahom nachádzajúcim sa na Stránkach Vám nie je udeľovaná akákoľvek licencia. Podľa svojho výlučného uváženia sú Ferrero a s ňou prepojené osoby a poskytovatelia licencie oprávnení vymáhať svoje práva duševného vlastníctva v plnom rozsahu prípustnom podľa zákona, vrátane trestného oznámenia. .

4. Chovanie užívateľa/Zásady prijateľného používania. Určitá Stránka Vám môže ponúkať príležitosť ku komunikácii s inými ľuďmi a ku zdieľaniu Vašich myšlienok, informácií a materiálov. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že obsah zverejňovaný užívateľmi na Stránke nemusí odrážať názory či hodnoty zastávané Ferrerom. Ferrero od všetkých svojich užívateľov čaká, že sa budú chovať slušne ku druhým ľuďom. Pokiaľ zistíte akékoľvek porušenie týchto Zásad prijateľného používania alebo akékoľvek iné neprijateľné chovanie zo strany ktoréhokoľvek užívateľa, kontaktujte nás a informujte nás o tejto skutočnosti jedným zo spôsobov uvedených nižšie v bode 17.

Nesiete výhradnú zodpovednosť za obsah, informácie a ďalšie materiály, ktoré uverejníte na určitej Stránke, alebo ktoré pošlete na určitú Stránku či ostatným užívateľom (rátajúc v to napríklad tvorivé nápady, návrhy a spätnú väzbu či informácie dotýkajúce sa výrobkov a služieb spoločnosti Ferrero) (ďalej iba „Obsah vytváraný užívateľom"), a súhlasíte s tým, že sa nebudete voči Osobám zbaveným zodpovednosti domáhať zodpovednosti za akýkoľvek obsah, informácie či materiály, ku ktorým na určitej Stránke pristupujete a ktoré boli vytvorené ostatnými užívateľmi.

Dole uvedené kategórie zakázaného Obsahu vytváraného užívateľom sú iba príkladmi a nejedná sa o vyčerpávajúci zoznam. Zaväzujete sa, že nebudete uverejňovať ani posielať iným užívateľom akýkoľvek Obsah vytváraný užívateľom, ktorý:
• je ohováračný, sprostý, obscénny, vulgárny, škandálny, štvavý, pornografický, neslušný alebo urážlivý;
• porušuje nebo narušuje práva duševného vlastníctva inej osoby (napr. hudba, videá, fotografie či iné materiály, u ktorých nemáte písomné povolenie od vlastníka takýchto materiálov k ich uverejneniu na určitej Stránke);
• porušuje právo na ochranu osobnosti alebo právo na súkromie ktorejkoľvek osoby;
• je výhražný, obťažujúci alebo propaguje zastrašovanie, rasizmus, diskrimináciu , bigotnosť , nenávisť či fyzické násilie akéhokoľvek druhu proti akejkoľvek skupine či osobe;
• je nepresný, nepravdivý či akýmkoľvek spôsobom zavádzajúci;
• je nezákonný, alebo priamo či nepriamo propaguje akékoľvek nezákonné aktivity;
• propaguje nezákonné či neoprávnené kopírovanie diel vytvorených inými osobami a chránených autorským právom alebo odkazy na tieto diela, alebo poskytuje informácie o tom, ako obísť akékoľvek bezpečnostné opatrenia;
• obsahuje „zamaskované" vulgárne výrazy (napr. F@&#);
• obsahuje softvérové víry nebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory či programy určené k prerušeniu, zničeniu či obmedzeniu funkčnosti akéhokoľvek počítačového softvéru nebo hardvéru či telekomunikačného zariadenia; alebo
• obsahuje akékoľvek reklamné či propagačné materiály, oznámenie reklamného charakteru (tzv. „junk mail") „spam," „reťazové dopisy," „pyramídové schémy" alebo akékoľvek iné formy žiadostí.

Sme oprávnení, ale nie povinní, podľa svojho výlučného uváženia preskúmať, upraviť či odstrániť obsah a materiály, ktoré Vy alebo iné osoby posielate na určitú Stránku, alebo ich na nej uverejňujete. v každom prípade je ale naše rozhodnutie konečné a nie je možné sa domáhať jeho preskúmania žiadnym štátnym či povereným orgánom.

Ste uzrozumení s tým, že pri používaní určitej Stránky budete vystavení obsahu a materiálom z rôznych zdrojov a že Ferrero nenesie zodpovednosť za presnosť, vhodnosť, použiteľnosť, bezpečnosť takého obsahu a materiálov, ani za práva duševného vlastníctva, ktoré sa na to vzťahujú.

Nie ste oprávnení používať spidery, roboty, techniky získavania údajov ani iné automatické zariadenia či programy ku katalogizácii, sťahovaniu či ku inej reprodukcii, uchovávaniu či šíreniu obsahu nachádzajúceho sa na určitej Stránke. Okrem toho nie ste oprávnení používať akékoľvek také automatické prostriedky na manipuláciu s určitou Stránkou ani jej Obsahom, ani sa pokúšať prekročiť limity oprávnení a prístupu, ktoré sa na Vás vzťahujú podľa týchto Podmienok užívania. Nie ste oprávnení ďalej previesť právo používania akejkoľvek Stránky alebo prístupu k nej ktorejkoľvek tretej osobe.

5. Vlastnícke právo k Vami posielaným, uverejňovaným, predkladaným či prenášaným materiálom; Právo užívania; Príspevky. Sme oprávnení vybaviť určitú Stránku funkciami, ktoré Vám dovolia nahrávať, zdieľať, posielať, uverejňovať, predkladať, ukladať či prenášať na určitú Stránku komentáre, fotografie, videá, hudbu alebo akýkoľvek iný materiál či obsah, ktorý Vám umožníme nahrať a uložiť (Obsah vytváraný užívateľom). Upozorňujeme, že akýkoľvek Vami zaslaný, uverejnený, poskytnutý, uložený, nahraný či prenesený Obsah vytváraný užívateľom môže byť verejne prístupný (a to prípadne vo spojení s Vašim menom, užívateľským menom, mestom, krajinou alebo podobizňou či ďalšími údajmi) a Ferrero ho považuje a bude považovať za nedôverný a nechránený a podľa toho s ním aj nakladá a bude nakladať. Tento Obsah vytváraný užívateľom sa stáva bezúplatne majetkom a vlastníctvom Ferrero okamihom poslania, uverejnenia, poskytnutia, uloženia, nahratia či prenesenia a Ferrero bude teraz aj v budúcnosti výlučným vlastníkom všetkých práv, nárokov a podielov k tomuto obsahu (s výhradou prípadných práv tretích osôb)a v tomto rozsahu udeľuje Ferrero licenciu. Okrem toho sú Ferrero a s ňou prepojené osoby oprávnené používať tento Obsah vytváraný užívateľom bez obmedzení, BEZ NÁHRADY, INÉHO ZÁVÄZKU ČI AKEJKOĽVEK INEJ ZODPOVEDNOSTI VOČI VÁM, pre akýkoľvek účel (s výhradou prípadných práv tretích osôb), počítajúc v to napríklad:

- užívanie a vyobrazovanie Obsahu vytváraného užívateľom po celom svete a bez časového obmedzenia v akomkoľvek type elektronických či digitálnych médií na komerčné alebo marketingové účely alebo na účely public relations;
- užívanie a vyobrazovanie Obsahu vytváraného užívateľom návštevníkom iných webových stránok a stránok sociálnych sietí, ako sú napríklad Facebook, Twitter, Pinterest a Google+.
- užívanie a vyobrazovanie Obsahu vytváraného užívateľom za účelom vývoja, výroby, reklamy, propagácie a marketingu výrobkov.

 

Máte právo vyjadriť na základe žiadosti a bezúplatne svoj nesúhlas zo spracovaním údajov o Vašej osobe pre marketingové účely. Budete spoločnosťou Ferrero informovaní ešte pred tým, ako budú údaje o Vašej osobe po prvý raz oznámené tretím osobám alebo použité menom tretích osôb na marketingové účely a bude Vám ponúknuté právo vyjadriť bezúplatne svoj nesúhlas s takým oznámením či použitím. Podrobnosti o ochrane osobných údajov sú uvedené v dokumente „Zásady ochrany osobných údajov".

Ferrero a s ním prepojené osoby sú ďalej oprávnené reprodukovať, oznamovať, prenášať, publikovať, vysielať či uverejniť akýmkoľvek spôsobom v ktoromkoľvek médiu, alebo upraviť, zmeniť či vymazať všetok Obsah vytváraný užívateľom alebo ktorúkoľvek jeho časť. Spoločnosť Ferrero neponesie zodpovednosť za vyjadrenia takého Obsahu vytváraného užívateľom a ani za akékoľvek podobnosti medzi Obsahom vytváraným užívateľom a akýmkoľvek budúcim užívaním alebo aktivitami spoločnosti Ferrero.

Súhlasíte s tým, že Vás môže Ferrero alebo s ňou prepojená osoba kontaktovať prostredníctvom e-mailu (alebo iným Vami uvedeným spôsobom) v súvislosti s akoukoľvek našou prípadnou žiadosťou dotýkajúcou sa získania Vášho povolenia k užívaniu Obsahu vytváraného užívateľom. Stránky Vám môžu umožniť poslať Ferreru tvorivé nápady, návrhy či materiály (ďalej iba „Príspevky"), pričom by ste nemali posielať spoločnosti Ferrero žiadne Príspevky v rámci akýchkoľvek oznámení prostredníctvom tejto Stránky či inak, kým o to nebudete požiadaní. Pokiaľ sa rozhodnete nám poslať Príspevok, budete vyzvaní ku akceptácii ďalších podmienok, ktoré sa na taký Príspevok vzťahujú (ďalej iba „Podmienky posielania príspevkov").

6. Odkazy na iné stránky. Niektorá Stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nevlastníme, neprevádzkujeme ani neudržiavame. Toto by ste mali mať na pamäti pri opúšťaní Stránky a mali by ste sa zoznámiť s platnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov a užitia všetkých jednotlivých webových stránok, ktoré navštívite resp. mienite navštíviť. Mali by ste tiež posúdiť pravosť webových stránok, ktoré vyzerajú ako niektoré z našich Stránok, alebo sa za tieto vydávajú (vrátane takých, na ktoré je odkazované prostredníctvom e-mailovej správy). Napriek akýmkoľvek odkazom, ktoré sa môžu nachádzať na niektorej Stránke, nekontrolujeme, neodporúčame, neovplyvňujeme ani neschvaľujeme tieto webové stránky, ani ich obsah, výrobky, služby či zásady ochrany osobných údajov a nie sme s týmito webovými stránkami a ich obsahom, výrobkami, službami či zásadami ochrany osobných údajov nijak spojení. Prezeranie akýchkoľvek stránok tretích osôb je na Vaše vlastné riziko. Sťahovanie materiálov z určitých webových stránok môže predstavovať riziko porušenia práv duševného vlastníctva alebo zanesenia vírov do Vášho počítačového systému.

7. Promo akcie a ponuky. Čas od času môžeme podľa svojho uváženia realizovať na určitej Stránke propagačnú akciu (napr. súťaž, spotrebiteľskú súťaž či lotériu, hru s okamžitou výhrou apod.) alebo ponuku (ďalej iba „Promo akcia"). Akákoľvek Promo akcia uvedená na určitej Stránke bude neplatná, pokiaľ je zakázaná, a jej konanie bude podmienené uverejnením oficiálnych pravidiel dotýkajúcich sa takejto Promo akcie. Každá Promo akcia bude mať svoje vlastné pravidlá a podmienky, ktoré doplňujú či rozširujú ustanovenia týchto Podmienok užívania. Účasť na akékoľvek Promo akcii je podmienená Vašou akceptáciou takýchto pravidiel a podmienok.

8. Transakcie na stránkach. Pokiaľ sa rozhodnete kúpiť akýkoľvek tovar, ktorý je k dispozícii prostredníctvom určitej Stránky (ďalej iba jednotlivo „Transakcia"), budete požiadaní o poskytnutie určitých informácií dotýkajúcich sa Vašej Transakcie (napr. číslo Vašej kreditnej karty, fakturačná adresa, dodacie informácie apod.). Vyhlasujete a zaručujete, že (i) máte zákonné právo používať akúkoľvek kreditnú kartu, debetnú kartu alebo iný platobný prostriedok, ktorý používate v súvislosti s danou Transakciou, a (ii) že ste dosiahli vek aspoň osemnásť (18) rokov, alebo je s Vami prítomný Váš rodič alebo zákonný zástupca, ktorý by danú Transakciu vykonal za Vás. Vyhradzujeme si právo podľa svojho vlastného uváženia odmietnuť či zrušiť akúkoľvek Vašu objednávku, ktorú ste u nás podali. Medzi prípady, ktoré môžu viesť ku zrušeniu či odmietnutiu Vašej objednávky, patrí mimo iné situácia, kedy bola u niektorého výrobku uvedená chybná cena; kedy nie je možné potvrdiť platobné či fakturačné údaje; alebo kedy už daný výrobok nemáme na sklade ani my ani náš externý partner. v prípade, že zrušíme či odmietneme objednávku, pokúsime sa Vás informovať prostredníctvom kontaktného e-mailu, fakturačnej adresy alebo telefonického čísla, ktoré ste uviedli v okamihu podania svojej objednávky.

9. Ochrana osobných údajov. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pre viac informácií o tom, aké údaje zhromažďujeme a ako tieto údaje zhromažďujeme, používame, oznamujeme a spravujeme, prečítajte si, prosím, naše Zásady ochrany osobných údajov, ktorými sa rovnako riadi Vaše užívanie našich Stránok.

10. Kontrola vývozu. Na softvér alebo iné materiály na našich Stránkach sa môžu vzťahovať predpisy Spojených štátov amerických, Slovenskej republiky alebo Európskej únie v oblasti kontroly vývozu. Žiadny softvér z našich Stránok nie je možné sťahovať ani vyvážať (i) do nasledujúcich krajín (a ani občanom či rezidentom týchto krajín): Kuba, Irak, Líbya, Severná Kórea, Irán, Sudán a Sýria a ani do akejkoľvek inej krajiny, na ktorú Spojené štáty či Európska únia alebo Česká republika uvalili embargo na tovar, a ani do akejkoľvek inej krajiny, kde by bolo požadované povolenie, alebo kde platí obmedzenie či zákaz, zo strany príslušných orgánov Spojených štátov amerických - Úradu pre priemysel a bezpečnosť Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických, Úradu pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií Spojených štátov amerických alebo iného podobného pravidla či úradu príslušných orgánov Európskej únie alebo Českej republiky; alebo (ii) ktorejkoľvek osobe vedenej na zozname Špeciálne označených občanov (Specially Designated Nationals) Ministerstva financií Spojených štátov amerických alebo v Tabuľke zakázaných objednávok (Table of Deny Orders) Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických alebo na podobných listinách vydaných pre Európsku úniu alebo Slovenskú republiku. Stiahnutím či užívaním akéhokoľvek softvéru na našich Stránkach vyhlasujete a zaručujete, že sa nenachádzate v žiadnej takej krajine a ani nie ste pod jej kontrolou, jej občanom či rezidentom a že sa nenachádzate na žiadnom takom zozname.

11. Vylúčenie záruk/Vylúčenie zodpovednosti. VAŠE POUŽÍVANIE URČITEJ STRÁNKY JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. STRÁNKY a VŠETOK SOFTVÉR, SLUŽBY, OBSAH a OBSAH VYTVÁRANÝ UŽÍVATEĽOM SPRÍSTUPNENÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNOK SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ" BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ, RÁTAJÚC v TO NAPRÍKLAD PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIE PRÁV TRETÍCH OSÔB, VLASTNÍCKEHO PRÁVA ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. DOVOĽUJEME SI UPOZORNIŤ, ŽE NIEKTORÉ JURISDIKCE NEMUSIA UMOŽŇOVAŤ VYLÚČENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, PRIČOM v TAKOM PRÍPADE SA NIEKTORÉ TU UVEDENÉ VÝLUKY NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. NEVYHLASUJEME ANI NEZARUČUJEME, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNOK, AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU, SLUŽIEB, OBSAHU ALEBO OBSAHU VYTVÁRANÉHO UŽÍVATEĽOM NEBUDE PORUŠOVAŤ PRÁVA AKÝCHKOĽVEK TRETÍCH OSÔB. NEZARUČUJEME, ŽE URČITÁ STRÁNKA, AKÝKOĽVEK OBSAH, ALEBO OBSAH, KU KTORÉMU JE PRISTUPOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM URČITEJ STRÁNKY, BUDÚ ÚPLNE BEZPEČNÉ, NEPRERUŠOVANÉ ČI BEZCHYBNÉ, ŽE CHYBY BUDÚ OPRAVENÉ, ALEBO ŽE URČITÁ STRÁNKA ALEBO SERVER, KTORÝ URČITÚ STRÁNKU SPRÍSTUPŇUJE, SÚ BEZ VÍROV ČI INÝCH ŠKODLIVÝCH ČASTÍ. NEPONESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽÍVANIE AKEJKOĽVEK STRÁNKY, RÁTAJÚC v TO NAPRÍKLAD OBSAH a AKÉKOĽVEK VYHLÁSENIE, CHYBU ČI OPOMENUTIE TAM OBSIAHNUTÉ, OBSAH POSKYTNUTÝ TRETÍMI OSOBAMI (RÁTAJÚC v TO NAPRÍKLAD OBSAH, KTORÝ PORUŠUJE PRÁVA AKEJKOĽVEK TRETEJ OSOBY), ODKAZY NA KTORÚKOĽVEK INÚ WEBOVÚ STRÁNKU ALEBO JEJ POVAHU ČI OBSAH, ALEBO AKÚKOĽVEK INÚ ZÁLEŽITOSŤ DOTÝKAJÚCU SA URČITEJ STRÁNKY a JEJ POUŽÍVANIA z VAŠEJ STRANY. v ŽIADNOM PRÍPADE NENESIEME a NEPONESIEME ZODPOVEDNOSŤ NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE OBČIANSKOPRÁVNEJ, ZMLUVNEJ ČI OBJEKTIVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRÁVNE ALEBO EKVITNÉ TEÓRIE ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, REPRESÍVNE ČI INÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU (RÁTAJÚC v TO NAPRÍKLAD ODMENY a NÁKLADY NA PRÁVNE SLUŽBY, UŠLÉ ZISKY, STRATENÉ ÚDAJE, UŠLÉ PRÍLEŽITOSTI, NÁKLADY NA KRYTIE, ZRANENIE OSÔB ČI ZAVINENÚ SMRŤ), PRIČOM ZODPOVEDNOSŤ ZA VŠETKY TIETO ŠKODY SA TÝMTO NA ZÁKLADE DOHODY ZMLUVNÝCH STRÁN VYLUČUJE BEZ OHĽADU NA TO, ČI SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD. VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM v PRÍPADE NESPOKOJNOSTI s URČITOU STRÁNKOU JE PRESTAŤ TÚTO STRÁNKU POUŽÍVAŤ. DOVOĽUJEME SI UPOZORNIŤ, ŽE NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEMUSIA UMOŽŇOVAŤ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA URČITÉ ŠKODY, PRIČOM v TAKOM PRÍPADE SA NIEKTORÉ HORE UVEDENÉ VÝLUKY NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

12. Sľub odškodnenia. Používaním určitej Stránky sa zaväzujete brániť, odškodniť a zbaviť zodpovednosti Ferrero, jej funkcionárov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, materské, dcérske a prepojené spoločnosti, obchodných partnerov, webových vývojárov, zástupcov a agentov (spoločne ďalej iba „Osoby zbavené zodpovednosti") v súvislosti so všetkými nárokmi, škodami, povinnosťami, stratami, záväzkami, nákladmi, dlhmi a výdajmi (rátajúc v to napríklad primerané odmeny a výdaje na právne služby), ktoré vyplývajú: (i) z akéhokoľvek Vášho porušenia niektorého ustanovenia týchto Podmienok užívania, (ii) z akéhokoľvek Príspevku či Obsahu vytváraného užívateľom (rátajúc v to napríklad nároky z dôvodu porušenia autorských práv, ochranných známok, obchodných tajomstiev alebo iných práv duševného vlastníctva tretej osoby, práva na ochranu osobnosti, práva na súkromie alebo z dôvodu klebety), (iii) z Vášho užívania akéhokoľvek Obsahu alebo funkcií, ktoré sú dostupné na určitej Stránke alebo jej prostredníctvom (s výnimkou rozsahu, v akom je daný nárok založený na porušení práva tretej osoby materiálmi, ktoré vytvorilo Ferrero), (iv) z Vášho porušenia platných zákonov alebo akejkoľvek zmluvy či dohovoru s treťou osobou, ktoré sa na Vás vzťahujú, a (v) z akejkoľvek inej záležitosti dotýkajúcej sa určitej Stránky a Vášho prístupu k nej a jej užívania z Vašej strany.

Zaväzujete sa vynaložiť maximálne úsilie na to, aby ste s nami spolupracovali pri obhajobe resp. obrane akejkoľvek takejto záležitosti. Vyhradzujeme si právo na Vaše náklady prevziať výlučnú obhajobu nebo zastúpenie a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, na ktorú sa vzťahuje Váš sľub odškodnenia.

13. Rozhodné právo/Súdna príslušnosť. Všetky záležitosti súvisiace s niektorou Stránkou alebo s týmito Podmienkami užívania sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnym poriadkom Českej republiky s vylúčením kolíznych noriem a pravidiel pre voľbu rozhodného práva. Súhlasíte s tým, že výlučnú príslušnosť pre akékoľvek súdne pojednávanie súvisiace s niektorou Stránkou alebo s týmito Podmienkami užívania majú vecne príslušné súdy určené podľa sídla Ferrera a že sa takéto pojednávanie bude konať výlučne u týchto súdov.

14. Salvátorská klauzula. v prípade, že je niektoré ustanovenie týchto Podmienok užívania z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neplatné, nezákonné či nevymáhateľné podľa akéhokoľvek právneho či verejnoprávneho predpisu, bude toto ustanovenie v rozsahu, v akom je neplatné či nevymáhateľné, oddelené od týchto Podmienok užívania a zostávajúce ustanovenia budú aj naďalej naplno platné a účinné.

15. Zrieknutie sa práv; Opravné prostriedky. v prípade, že celkom alebo čiastočne neuplatníme akékoľvek práva, alebo pokiaľ prepáčime porušenie niektorého ustanovenia z týchto Podmienok užívania z Vašej strany, nebude to na prekážku budúcemu uplatneniu takéhoto práva z našej strany a nebude to považované za vzdanie sa nášho práva a ani to nebude považované za naše prepáčenie akéhokoľvek budúceho porušenia predmetného či ktoréhokoľvek iného ustanovenia týchto Podmienok užívania z Vašej strany. Naše práva a opravné prostriedky vyplývajúce z týchto Podmienok užívania majú kumulatívny charakter a uplatnenie akéhokoľvek takéhoto práva či opravného prostriedku neobmedzuje naše právo uplatniť akékoľvek iné práva či opravné prostriedky.

16. Kontaktné informácie. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky dotýkajúce sa Stránok alebo týchto Podmienok užívania , alebo pokiaľ nás chcete informovať o akomkoľvek obsahu, o ktorom sa domnievate, že nie je v súlade s týmito Podmienkami, môžete nás kontaktovať s  pomocou nášho online formulára, ktorý sa nachádza na (kľuknite na odkaz „KONTAKTUJTE NÁS"), alebo na nasledujúcej adrese (adresách): Ferrero Česká s.r.o., Karla Engliše 6/3201, zo sídlom Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00.

© 2016 Skupina Ferrero, Všetky práva sú vyhradené.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dátum účinnosti:  1. 7. 2016

Spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., zo sídlom Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000, IČ 60488743, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp.zn. C 27347 (ďalej iba „Ferrero" nebo „my") rešpektuje súkromie každého návštevníka týchto webových stránok, medzi ktoré patria aj menšie weby (tzv. microsites), na ktoré je pristupované prostredníctvom týchto webových stránok (ďalej jednotlivo ako „Stránka" a spoločne „Stránky"). Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej iba „Zásady") upravujú naše postupy dotýkajúce sa zhromažďovania informácií a údajov prostredníctvom Stránok a spôsob, akým tieto informácie a údaje používame ako správca osobných údajov. Tieto Zásady sa vzťahujú výhradne na informácie a údaje zhromažďované prostredníctvom Stránok a nevzťahujú sa na informácie a údaje zhromažďované prostredníctvom akýchkoľvek iných zdrojov, ako sú napríklad Facebook, Twitter, YouTube a iiné webové stránky tretích osôb a sociálnych médií. Upozorňujeme, že Ferrero nenesie zodpovednosť za akékoľvek iné webové stránky spravované alebo prevádzkované ostatnými spoločnosťami zo Skupiny Ferrero. Používaním Stránok súhlasíte s podmienkami týchto Zásad. Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto Zásadách, potom danú Stránku či Stránky, nepoužívajte a ani nám nedávajte žiadne osobné informácie a údaje.

Zhromažďovanie osobných a ďalších údajov. Môžeme zhromažďovať a uchovávať Vaše osobné údaje (t zn. údaje, s ktorých pomocou je možné akosi zistiť Vašu totožnosť, napr. Váš vek, meno, adresu, telefonické číslo, e-mailovú adresu, užívateľské meno alebo IP adresu) (ďalej iba „Osobné údaje") prostredníctvom Stránky, iba pokiaľ ich dobrovoľne poskytnete. Môžeme požadovať, aby ste v určitých prípadoch poskytli Osobné údaje, napríklad pri vytvorení osobného účtu, pri použití formulára zákazkovej objednávky na nákup či odber produktov a služieb ponúkaných nami, pri poslaní pripomienok či otázok, pri účasti na určitej akcii, súťaži alebo pri využili iných vlastností či funkcií určitej Stránky. Ferrero nebude zhromažďovať Osobné údaje z Vašich návštev na našich Stránkach, pokiaľ nám ich sami dobrovoľne neposkytnete, a nebude od Vás vyžadovať, aby ste poskytli viac údajov, než je nevyhnutné pre účasť na aktivitách na našich Stránkach. Bez poskytnutia údajov ale nebude možné sa zúčastniť niektorých aktivít či využívať všetky možnosti Stránok.

Zhromažďované údaje sú určené na registráciu a spracovanie zo strany Ferrera, ktoré je správcom údajov, spracovanie môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Zhromažďované údaje nebudú používané na iné účely iba podľa tohoto dokumentu poprípade Vášho konkrétneho súhlasu (ďalšie možné spôsoby obmedzeného použitia zhromažďovaných údajov sú uvedené v časti „Spracovanie Vašich Osobných údajov"). Predmetné údaje môžu byť výnimočne oznámené tretím osobám, ktoré majú s Ferrerom uzatvorený zmluvný vzťah dotýkajúci sa výkonu prípadne nevyhnutných subdodávateľských činností.

Pokiaľ sa pripojíte na niektorú Stránku, existujú určité technické, osobne neidentifikovateľné údaje (t zn. s pomocou ktorých nie je možné určiť konkrétnu osobu) (ďalej iba „Neosobné údaje"), ktoré je možné zhromažďovať a uchovávať s pomocou technológie tzv. „cookies" a IP adries. v priebehu tohoto procesu nie sú zhromažďované žiadne Osobné údaje. Neosobné údaje môžu zahŕňať napríklad druh internetového prehliadača, nastavenie osobného počítača, počet, dobu trvania a charakter návštev konkrétnych webových stránok. Tieto údaje nám pomáhajú aktualizovať danú Stránku tak, aby bola pro našich návštevníkov stále zaujímavá a aby jej obsah zodpovedal ich záujmom. Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, že cookies zakážete, alebo že v okamihu , kedy Vám sú cookies posielané , budete na túto skutočnosť upozornení. Pokiaľ cookies zakážete, môže sa stáť, že nebudeme schopní optimalizovať Vašu návštevu na určitej Stránke a že nebudú k dispozícii niektoré jej vlastnosti či funkcie.

Spracovanie Vašich Osobných údajov. Keď nám na určitej Stránke poskytnete svoje Osobné údaje, obmedzí sa naše používanie týchto Osobných údajov iba na účel, pre ktorý sú dané údaje zhromažďované v súlade s podmienkami týchto Zásad a na účely stanovené týmito Zásadami.

Medzi ďalšie účely, na ktoré môžu byť používané Vaše Osobné údaje, patria nasledujúce činnosti:
■ Reakcie na Vaše otázky , pripomienky a žiadosti; poskytnutie prístupu k určitým častiam a funkciám určitej Stránky; alebo komunikácia Vami o Vašich aktivitách na určitej Stránke.
■ Prešetrovanie podozrení z podvodného konania , obťažovania í, hrozby fyzického násilia alebo iných porušení akéhokoľvek zákona, pravidla či predpisu, pravidiel či zásad určitej Stránky alebo zásahy práv tretích osôb; alebo prešetrovanie podozrení na akékoľvek konanie, ktoré považujeme za neprijateľné.
■ rozvíjanie , dodávanie a zlepšovanie našich výrobkov, služieb, obsahov Stránok a reklamy.
■ Zdieľanie údajov s našimi materskými, dcérskymi a pridruženými spoločnosťami a propagačnými partnermi, ktorí sa podieľajú na tvorbe, výrobe, dodávke či údržbe určitej Stránky a ktorí pre našu spoločnosť zabezpečujú niektoré činnosti súvisiace s danou Stránkou (ako je napr. správa danej Stránky, správa promo akcií či iných funkcií danej Stránky, marketing, analýza údajov a zákazníckej služby). Aby sme mohli tieto údaje zdieľať, môže byť nevyhnutné , aby sme Vaše Osobné údaje poslali mimo jurisdikciu českých orgánov, ale v rámci Európskej únie, pričom Vy s týmto odoslaním súhlasíte. Akékoľvek ďalšie používanie alebo oznamovanie Osobných údajov týmito osobami na akékoľvek iné účely nie je povolené.
■ Zdieľanie údajov s tretími osobami – poskytovateľmi služieb, ktoré využívame na zabezpečovanie niektorých našich činností v súvislosti s danou Stránkou (napríklad plnenie objednávok, dodávanie balíkov, posielanie poštových zásielok a e-mailov, odstraňovanie opakujúcich sa údajov zo zoznamov zákazníkov, analyzovanie údajov a poskytovanie marketingovej podpory, spracovávanie platieb kreditnými kartami a poskytovanie zákazníckeho servisu). Tito tretí poskytovatelia služieb majú k Osobným údajom prístup, ktorý potrebujú pre výkon svojich činností, a môžu zhromažďovať či uchovávať Osobné údaje v rámci výkonu týchto činností s tým, že však nie sú oprávnení používať ich na žiadne iné účely.
■ Pre naše interné účely, ako sú napr. audity, analýzy údajov, výskumy zamerané na zdokonalenie našich výrobkov, služieb a komunikácie so zákazníkmi.
■ Na iné účely, ktoré budú oznámené v okamihu zhromažďovanie Vašich Osobných údajov, alebo na základe akýchkoľvek ďalších podmienok vzťahujúcich sa na konkrétnu funkciu či vlastnosť určitej Stránky.
■ Pre oznamovanie informácií , ktoré je vyžadované podľa niektorého zákona, predpisu alebo súdneho príkazu.
■ Pre účely alebo v súvislosti zo súdnym konaním, alebo ak je to nutné na určenie, obhájenie alebo výkon zákonných práv.
■ v prípadoch núdze za účelom ochrany zdravia alebo bezpečnosti užívateľov určité Stránky alebo verejnosti, alebo v záujme národnej bezpečnosti. Okrem tu stanovených prípadov nebudeme poskytovať žiadne Vaše Osobné údaje ktorýmkoľvek tretím osobám bez Vášho výslovného súhlasu.

Odkazy na iné stránky. Niektorá Stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nevlastníme, neprevádzkujeme ani neudržiavame. Toto by ste mali mať na pamäti pri opúšťaní Stránky a mali by ste sa preto zoznámiť s platnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov všetkých jednotlivých webových stránok, ktoré navštívite resp. mienite navštíviť. Mali by ste tiež posúdiť pravosť webových stránok, ktoré vyzerajú ako niektoré z našich Stránok, alebo sa za takéto vydávajú (vrátane takých, na ktoré je odkazované prostredníctvom e-mailovej správy). Napriek akýmkoľvek odkazom, ktoré sa môžu nachádzať na niektorej Stránke, nekontrolujeme, neodporúčame, neovplyvňujeme ani neschvaľujeme tieto webové stránky ani ich obsah, výrobky, služby či zásady ochrany osobných údajov a nie sme s týmito webovými stránkami a ich obsahom, výrobkami, službami či zásadami ochrany osobných údajov nijako spojení. Sťahovanie materiálov z určitých webových stránok môže predstavovať riziko porušenia práv duševného vlastníctva alebo zanesenie vírov do Vášho počítačového systému.

Ochrana súkromia detí. Ferrero kladie dôraz na ochranu súkromia detí. Prevádzkujeme Stránky v súlade zo všetkými zákonmi platnými tak v Českej republike ako aj v Európskej únii. Nezhromažďujeme Osobné údaje od akejkoľvek osoby mladšej ako pätnásť (15) rokov bez písomného súhlasu jej zákonného zástupcu. Pokiaľ pri zhromažďovaní údajov zistíme, že daný užívateľ či užívateľka tohoto veku nemá súhlas zákonného zástupcu, nebudeme používať ani uchovávať jeho či jej osobné údaje. Bez takéhoto súhlasu sa však dieťa nebude môcť zúčastniť určitých aktivít. Zákonný zástupca vykonáva za dieťa práva subjektu osobných údajov, môže preskúmať, odstrániť či upraviť osobné údaje svojho dieťaťa alebo odmietnuť ich ďalšie zhromažďovanie alebo používanie tým, že nás kontaktuje jedným zo spôsobov uvedených v časti nazvanej „Správa Vašich osobných údajov" (uveďte, prosím, meno, adresu a e-mailovú adresu dieťaťa).

Bezpečnostné postupy; Uchovávanie údajov. Bezpečnosť Vašich Osobných údajov je pro nás veľmi dôležitá. Máme zavedené primerané fyzické, elektronické a riadiace postupy zamerané na ochranu nami zhromažďovaných údajov. Vzhľadom k prirodzene otvorenému charakteru siete Internet však nemôžeme zaručiť, že komunikácia medzi Vami a našou spoločnosťou alebo údaje uchovávané na určitej Stránke alebo na našich serveroch budú úplne chránené pred neoprávneným prístupom zo strany tretích osôb, ako sú napr. hackeri. Svojím používaním určitej Stránky dávate najavo svoj súhlas s prijatím tohoto rizika. v maximálnej miere povolenej zákonom sa zriekame všetkej zodpovednosti za akékoľvek prípadné škody (rátajúc v to napríklad akékoľvek priame, zvláštne, nepriame, následné či represívne škody alebo iné škody akéhokoľvek druhu, či už na základe zmluvy (vrátane zásadného porušenia), občianskoprávneho deliktu (vrátane nedbalosti) či inak), ktoré Vám vzniknú z dôvodu akejkoľvek straty, neoprávneného prístupu, zneužitia alebo zmeny akýchkoľvek údajov, ktoré pošlete na určitú Stránku. Nami zhromažďované údaje uchovávame tak dlho, ako je to nevyhnutné a dôležité pre našu činnosť, pokiaľ nie je zákonom požadovaná či povolená dlhšia doba uchovávania týchto údajov.

Cookies apod.

(a) Používanie cookies
„Cookie" je výhradne textový reťazec informácií, ktoré webová stránka prenáša do súboru cookie prehliadača na pevnom disku Vášho počítača, aby si webová stránka mohla pamätať, kto ste. Súbor cookie obvykle obsahuje názov domény, z ktorej cookie pochádza, „dobu životnosti" cookie a určitú hodnotu, obvykle náhodne generované jedinečné číslo. Keď navštívite naše webové stránky, pošleme Vám cookie.

Cookies je možné používať nasledujúcimi spôsobmi a na tieto účely:
♦ pomoc pri identifikácii Vás ako jedinečného návštevníka (iba číslo), keď opäť navštívite naše webové stránky, a umožňujú nám prispôsobiť obsah alebo reklamu Vašim záujmom, prípadne sa vyhnúť tomu, aby sme Vám opakovane ukazovali rovnaké reklamy.
♦ zhromažďovanie anonymných, súhrnných štatistických údajov, ktoré nám umožňujú pochopiť, ako užívatelia využívajú naše webové stránky, a pomáhajú nám zlepšovať aj štruktúru týchto stránok. Týmto spôsobom nemôžeme určiť Vašu osobnú totožnosť. Na Stránkach sa používajú dva druhy cookies: dočasné „session cookies", ktoré zostávajú v súbore cookie Vášho prehliadača až do okamihu , kedy opustíte Stránky, a trvalé „persistent cookies", ktoré zostávajú v súbore cookie Vášho prehliadača oveľa dlhšie (táto doba bude závisieť na životnosti príslušného súboru cookie).

(b) Používanie webových majákov
Niektoré z našich Stránok môžu obsahovať elektronické obrázky známe ako tzv. webové majáky (niekedy tiež nazývané priehľadné GIFy), ktoré nám umožňujú sčítať užívateľov, ktorí tieto stránky navštívili. Webové majáky zhromažďujú iba obmedzené informácie , napríklad číslo cookie, čas a dátum prezerania a popis stránky, na ktorej je webový maják umiestnený. Môžeme rovnako používať webové majáky umiestnené externými zadávateľmi reklamy. Tieto webové majáky neobsahujú žiadne informácie, z ktorých je možné identifikovať konkrétnu osobu, a používajú sa iba na sledovanie účinnosti konkrétnej kampane. Pretože sú tieto webové majáky rovnako ako akákoľvek iná požiadavka na obsah zahrnuté v osnove webovej stránky, nemôžete ich odmietnuť, ani sa im vyhnúť. Tam, kde sa používajú vo spojení s cookies, však môžu byť deaktivované, a to tak, že buď odmietnete cookies, alebo zmeníte nastavenie cookies vo svojom prehliadači.

Rozhodné právo/Súdna príslušnosť. Všetky záležitosti súvisiace s niektorou Stránkou alebo s týmito Zásadami sa riadia právnym poriadkom Českej republiky s vylúčením kolíznych noriem a pravidiel pre voľbu rozhodného práva. Súhlasíte s tým, že výlučnú príslušnosť pre akékoľvek súdne konanie súvisiace s niektorou Stránkou alebo s týmito Zásadami majú vecne príslušné súdy určené podľa sídla Ferrero a že sa takéto konanie bude konať výlučne u týchto súdov.

Ferrero bude zhromažďovať a spracovávať Vaše osobné údaje v súlade s týmito Zásadami a zákonom číslo 101/2000Sb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej iba „Zákon") prípadne zákonom číslo 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení. Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov v súvislosti zo Stránkou bolo ďalej riadne oznámené Úradu pre ochranu osobných údajov zo sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (Poprípade na Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Odborárske námestie, 811 07 Bratislava)

Osobné údaje nie sú uchovávané po dobu dlhšiu , než s akou ste súhlasili a než je nevyhnutné na účely, ku ktorým sú tieto údaje zhromažďované alebo ďalej spracovávané.

Salvátorská klauzula. v prípade, že je niektoré ustanovenie týchto Zásad z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neplatné, nezákonné či nevymáhateľné podľa akéhokoľvek obecne záväzného predpisu, bude toto ustanovenie v rozsahu, v akom je neplatné či nevymáhateľné, oddelené od týchto Zásad a zostávajúce ustanovenia budú aj naďalej plne platné a účinné.

Zmeny a aktualizácie našich Zásad. Ferrero si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť či aktualizovať tieto Zásady, bez toho, aby Vás o tom vopred informovala. Preto Vám odporúčame občas si prekontrolovať, či nedošlo ku nejakým zmenám alebo ku aktualizáciám tu uvádzaných Zásad s tým, že v prípade vykonania akýchkoľvek zmien či aktualizácií bude príslušným spôsobom upravené dátum účinnosti uvádzané na prvej strane týchto Zásad.

Správa Vašich osobných údajov. Kontakt. Svoje osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a bezúplatne a ich poskytnutím súhlasíte s ich zaradením a spracovaním Ferrerem ako správcom alebo ich spracovaním prostredníctvom spracovateľov, tretích osôb poverených Ferrerom, najmä subjektami poverenými zabezpečením súťaží a prevádzkou a správou Tic Tac Klubu a Stránok. Ak ste starší ako 15 rokov ale menej ako 18 rokov, vyhlasujete, že ste dostatočne rozumovo vyspelý na to, aby ste vedeli posúdiť všetky následky svojho konania v súvislosti s poskytnutím Vašich osobných údajov.Osobné údaje budú spracovávané za účelom fungovania Tic Tac Klubu, vyhodnocovania súťaží a k ďalším marketingovým spracovaniam, tzn. ponúkanie obchodu a služieb a posielanie informácií o  marketingových akciách Ferrera zahrnujúce aj posielanie informácií prostredníctvom e-mailov, písomnou poštou ako aj ďalšími elektronickými prostriedkami podľa zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, prípadne prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, a iných spôsoboch komunikácie. Ferrero je oprávnené k týmto osobným údajom pridávať aj ďalšie osobné údaje. Súhlasíte s tým, aby Vami poskytnuté Osobné údaje boli ďalej poskytnuté spoločnostiam prepojeným s Ferrero alebo spoločnostiam z „rodiny" Ferrero (teda skupine spoločností ktoré sú s nami prepojené spoločnou správou alebo majetkovo). Zdieľame informácie v rámci tejto "rodiny" ako bežnú súčasť podnikania a ponúkania produktov a služieb pre našich zákazníkov. Konečnú kontrolu nad Osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, máte Vy. Môžete sa kedykoľvek rozhodnúť neposkytnúť nám určité Osobné údaje, ale buďte si vedomí, že v takom prípade nebudete môcť využívať niektoré funkcie, ktoré určitá Stránka ponúka. Dovoľujeme si upozorniť, že Udelenie súhlasu je dobrovoľné a tento súhlas môže byť kedykoľvek bezúplatne odvolaný , a to písomným vyjadrením odoslaným s pomocou nášho online formulára, ktorý sa nachádza na (kľuknite na odkaz „KONTAKTUJTE NÁS") alebo na našu poštovú adresu: Ferrero Česká s.r.o., zo sídlom Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000. Ďalej máte práva podľa § 11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov (§ 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných udajov), tzn. najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa Vás dotýkajú, právo na opravu osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu , právo požiadať o vysvetlenie, blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. v prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môžete na správcu obrátiť a prípadne sa s  podnetom môžete obrátiť aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov zo sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7 (Prípadne Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Odborárske námestie, 811 07 Bratislava). Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Ferreru a má za následok vylúčenie zo všetkých aktivít v rámci TT klubu vrátane straty nároku na výhru, ak je odvolanie súhlasu doručené pred jej odovzdaním a má za následok aj zánik členstva v TT klube. Vaše osobné údaje môžu byť použité bez Vášho ďalšieho súhlasu, iba keď je to požadované alebo ak je ich poskytnutie na ochranu našich práv k: (a) podriadeniu sa právnym normám; (b) ochrane a obrane práv a majetku Ferrero; alebo (c) v naliehavých prípadoch k zabezpečeniu osobnej bezpečnosti užívateľov Ferrero alebo verejnosti.

Poskytnutím osobných údajov súhlasíte s tým, aby v rámci Stránok a aktivít s nimi spojených či na nich prevádzkovaných Ferrero bezúplatne užívalo v súlade s § 11 an. zákona č. 40/1964 Sb., v platnom znení, občianskeho zákonníka, Vaše meno, priezvisko v médiách, propagačných a reklamných materiáloch s tým, že môžu byť vyhotovované a uverejňované hore uvedeným spôsobom aj Vaše zvukové a obrazové záznamy.

 

© 2016 Skupina Ferrero, Všetky  práva sú vyhradené.